top of page
Just Hukuk | İmar Hukuku, Çevre Hukuku, Maden Hukuku

İmar, Çevre ve Maden Hukuku

Bu alanda, 

İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,

Çevre, boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatının uygulanmasından,

Maden ve taşocakları mevzuatının uygulanmasından,

İmar Kanunu, Çevre Kanunu, Maden Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, ruhsat, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklara dair dava, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetlerini kurucumuzun Danıştay ile İdare Mahkemelerinde kazandığı bilgi ve tecrübe ve alanında yetkin mimarların disiplinlerarası yaklaşımı ile profesyonel olarak sunuyoruz.

bottom of page